Status małego podatnika to nie tylko przywileje

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza szczególne uregulowania dla podatników, którzy spełniają kryteria do uznania ich za małego podatnika. Posiadanie tego statusu warunkuje bowiem skorzystanie z określonych preferencji podatkowych. Jednocześnie, aby mieć do nich prawo, poza posiadaniem odpowiedniego statusu trzeba spełnić szereg innych warunków.

Komu przysługuje status?

Status małego podatnika to nie tylko przywileje. Status małego podatnika ustawodawca nadał przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Limit przychodów określony w euro przepisy ustawy o pdof nakazują przeliczać według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Stąd w 2014 r. status małego podatnika przysługuje przedsiębiorcom, którzy w 2013 r. uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 5.068.000 zł (1.200.000 euro × 4,2230 zł/euro - według kursu średniego NBP z 1 października 2013 r.). Status małego podatnika w podatku dochodowym przysługuje przez cały dany rok podatkowy. Sytuacji podatnika nie zmienia fakt przekroczenia ustawowego limitu przychodów w trakcie tego roku podatkowego - nie skutkuje ono zatem zarówno utratą samego statusu małego podatnika, jak i przywilejów podatkowych z nim związanych (przykład 1). 

więcej na http://www.podatki.gofin.pl/17,2,61,127263,status-malego-podatnika-to-nie-tylko-przywileje.html

mały podatnik